---> Mavi Gözlü Dev

Mavi Gözlü Dev

Beyazım ama siyah gibiyim yaşıyorum ama ölüyüm nefes alıyorum ama boğuluyorum varım ama yokum Ruh eşim DEXTER MORGAN-
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter